Op al onze foto's geplubiceert op www.venomi.nl rust copyright

voor het gebruik van materiaal gepubliceert op deze site kunt u contact opnemen met de auteur.

Wij handelen volgens de algemene voorwaarden federatie vakfotografen.


uitleg Copyright foto's


Auteurswet

De Auteurswet biedt bescherming aan de makers van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De literaire of wetenschappelijke waarde of de kunstzinnigheid van het werk doen in het Auteursrecht niet terzake. Om voor bescherming in aanmerking te komen, worden maar twee eisen aan het werk gesteld:

  1. Het werk moet origineel zijn; de hand van de maker moet er in herkenbaar zijn.

  2. Het werk moet zintuiglijk waarneembaar zijn, dus te zien, te lezen of te horen.

IdeeŽn, methoden, theorieŽn, thema's of andere bedenksels vallen daarom niet onder het Auteursrecht. Is een idee uitgewerkt in een schriftelijk stuk, dan is die tekst beschermd, maar het idee zelf niet.

Auteursrecht omvat onder meer foto's, romans, brieven en opstellen, maar ook telefoongidsen, slagzinnen, notulen, muzikale composities, toneelwerken, films, computersoftware, bouwtekeningen en lettertypen.

Het Auteursrecht bepaalt wie een werk mag openbaarmaken en vermenigvuldigen en beschermt de auteur tegen verminking van zijn werk.

Hoe krijgt u een Auteursrecht

Auteursrecht ontstaat Automatisch door de creatie zelf van een origineel werk.

Wel is nodig om (bewarende) maatregelen te treffen zoals een Watermerk, zichtbaar en of onzichtbaar, Registratie en of een Depot, om te bewijzen dat het werk op een bepaalde datum bestond.

Let wel: deze Registratie garandeert niet dat het werk Auteursrechtelijk beschermd wordt.

Het depot en de datering betekenen enkel dat u tegenover derden (b.v. inbreukmakers) en voor de rechtbank kunt aantonen dat u het document op die bepaalde datum gedeponeerd/geregistreert heeft.

Stel dat iemand anders bijvoorbeeld uw werk gebruikt zonder uw toestemming, dan kunt u voor de rechter aantonen dat u het werk voordien reeds laten registreren had.
Anderzijds zou het ook kunnen dat u een werk laat registreren dat in feite door iemand anders gecreŽerd werd.
In dat geval zal de ware auteur moeten aantonen (dit kan met alle rechtsmiddelen zoals getuigen, vermoedens, Ö) dat hij in feite de ware auteur is en het werk gemaakt werd vůůr uw registratie.


Met andere woorden: het depot vergemakkelijkt het bewijs dat u het werk op die datum gecreŽerd heeft, maar garandeert dat niet voor 100%.

Een Watermerk echter bied een veel grotere bescherming.
Heeft u een watermerk geplaats in uw foto en kunt aantonen dat u dit watermerk heeft geplaats, dan kunt u er van uitgaan dat dit wordt geaccepteerd als het bewijs van uw auteursrecht. Dan moet de tegenpartij natuurlijk wel uw watermerk in zijn foto hebben staan.

Uit welke rechten bestaat het Auteursrecht

Hoe lang heeft u Auteursrecht.

Het Auteursrecht biedt de maker van een werk de exclusieve zeggenschap over gebruik van het beschermde werk. De maker kan anderen, eventueel tegen financiŽle vergoeding, toestemming geven om zijn werk te gebruiken.
Na de dood van de maker vervalt het Auteursrecht automatisch aan zijn erfgenamen.
Het Auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker. (Artikel 38 van de Auteurswet)

Overdracht van Auteursrecht en licentie

De overdracht van het Auteursrecht kan alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst. In die overeenkomst moet het woord "overdracht" en de aanvaarding daarvan bij voorkeur letterlijk worden opgenomen. Wilt u die zeggenschap behouden, dan kunt u iemand een (beperkt) gebruiksrecht geven voor een bepaald doel. Dit heet een licentie.

Authentieke Akte

Ondertekend (en gedagtekend) geschrift, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd.
De akte dient als bewijs van datgene wat in de akte geschreven staat.
Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris.
Het exemplaar dat de notaris bewaart, heet de minuut.
De notaris kan afschriften afgeven van alle authentieke akten die hij heeft opgemaakt.
Een afschrift is de letterlijke weergave van de volledige inhoud en wordt ondertekend door de notaris.
Een bijzonder afschrift van de akte is de grosse.

Bij overeenkomsten met een groot financieel belang is het wellicht verstandig een Authentieke Akte te laten opmaken. De notaris maakt dan een depotakte waaraan de overeenkomst wordt gehecht.
Dit kan bewijsproblemen voorkomen terwijl de kosten beperkt zijn.

Onderhandse akte

Een verklaring of overeenkomst die zonder de aanwezigheid van een notaris is opgesteld heet een onderhandse akte.

Ingeval er sprake is van een stuk dat aangemerkt moet worden als een onderhandse akte waarvan de echtheid wordt betwist, moet de rechter beslissen op wie de bewijslast rust.
Als hoofdregel geldt dat de bewijslast rust op degene die stelt dat de akte vals of vervalst is.
Op grond van de omstandigheden van het geval mag de rechter deze bewijslast ook omkeren met als gevolg dat de bewijslast rust op degene die een beroep doet op de al dan niet valse onderhandse akte.
Een gouden regel is op dit gebied dus niet te geven

Bij overeenkomsten met een groot financieel belang is het wellicht verstandig een Authentieke Akte te laten opmaken. De notaris maakt dan een depotakte waaraan de overeenkomst wordt gehecht.
Dit kan bewijsproblemen voorkomen terwijl de kosten beperkt zijn.

Watermerk - Logo (Merkenrecht)

Wanneer u uw foto's een Watermerk geeft (logo) en dit kenmerk dient als onderscheidingsmiddel voor uw werken, dan kunt u het als merk laten deponeren.

Een logo kan zowel zichtbaar als niet zichtbaar worden aangebracht.

Het gebruik maken van een logo heeft grote voordelen: mensen herkennen het werk direct als dat van u en koppelen daaraan een bepaalde kwaliteitsstandaard.

Tevens kunt u als de ander het Watermerk niet heeft verwijderd, dit gebruiken als bewijslast.

Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden optreden tegen anderen wanneer deze gebruik maken van een aanduiding dat verward kan worden met uw merk.

Detection - Plagiaat

Met TinEye" is nu mogelijk om uw gekopieerde foto's op Internet op te sporen.

Via www.copyscape.com kunt nu nu Internet af zoeken naar tekst plagiaat van uw website.


Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is a United States copyright law. The act criminalizes production and dissemination of technology that can circumvent measures taken to protect copyright, not merely infringement of copyright itself, and heightens the penalties for copyright infringement on the Internet. Passed on May 14, 1998 by a unanimous vote in the United States Senate and signed into law by President Bill Clinton on October 28, 1998, the DMCA amended title 17 of the US Code to extend the reach of copyright, while limiting the liability of Online Providers from copyright infringement by their users.

Download de complete DMCA (pdf)

Besluit van 20 juni 1974, inzake het kopiŽren van auteursrechtelijk beschermde werken

(Besluit inzake kopiŽren van auteursrechtelijk beschermde werken)


Meer info:
http://www.fotografenauteursrecht.nl/kennisbank-auteursrecht/